Algemene voorwaarden

Volo Media Ltd, uitbater van de website Korting.com, met maatschappelijke zetel gelegen te Tas-Sellum Residence, 612 Tunnara Promenade, Mellieha Malta, hierna "Korting.com" genoemd, en "u" komen het volgende overeen:

Door het aanmaken van een account of aan te melden met uw Facebook account op de website Korting.com aanvaardt u deze overeenkomst.

IN AANMERKING GENOMEN HETGEEN VOLGT

Volo Media Ltd exploiteert op Korting.com een door haar ontwikkelde service die u in staat stelt om geld te ontvangen indien u aankopen doet of op aanbiedingen ingaat bij partners van Korting.com (hierna "partners" genoemd).

De partner heeft als doel u kennis te laten maken met zijn producten of diensten en stelt daar een geldbedrag tegenover.   

Het aankopen van producten en diensten, dan wel ingaan op andere aanbiedingen, kan door een speciale link te volgen naar de website van de partner.
Teneinde van de service gebruik te maken, dient u de voorwaarden van deze overeenkomst te aanvaarden. Gelieve deze overeenkomst zorgvuldig te lezen.

Definities

Wanneer de onderstaande termen in de overeenkomst worden gebruikt, hebben zij de volgende betekenis:

"U" - staat voor de natuurlijke persoon die een overeenkomst wenst af te sluiten met Korting.com met als doel geld te ontvangen voor het doen van aankopen en ingaan op aanbiedingen bij partners.

"Partner" - staat voor een commerciële handelspartner van Korting.com die u een vooraf bepaald geldbedrag betaalt in ruil voor elke geldige aankoop die u op de website van de partner doet.

"Aanbieding" - staat voor een voorstel van de partner waarbij u een vooraf bepaald geldbedrag otvangt indien een bepaalde actie onderneemt op de website van de partner. Dit kan inhouden dat u een aankoop moet doen, maar kan ook het inschrijven op een website zijn of het aanvragen van een gratis staaltje. Deze opsomming is niet exhaustief.

"Aankoop" - staat voor een aankoop op de website van de partner, die door de partner geaccepteerd wordt en die door u volledig betaald wordt. Bij retour van het product heeft de partner het recht de aankoop nietig te verklaren.
"Lead" - staat voor een correct ingevuld en verstuurd formulier, waarmee de invuller zich akkoord verklaart in te gaan op de voorgestelde aanbieding van de partner.

"Ongeldige lead" - staat voor een ingevuld en verstuurd formulier dat door Korting.com en/of de partner niet aanvaard wordt, bijvoorbeeld omdat de gegevens van de invuller onvolledig zijn of niet kloppen, of staat voor een lead die niet herkenbaar is als afkomstig van u omdat bijvoorbeeld de koppeling tussen de website van u en die van de partner niet correct gelegd werd.

"Uitbetalingsrapport" staat voor een administratief document dat via de website van Korting.com wordt aangeboden en dat een overzicht geeft van de door u ontvangen betalingen en rekening houdt met de door U verstrekte gegevens inzake BTW verplichtingen.

De service

Elke partner kan te allen tijde de voorwaarden van de samenwerking wijzigen of de samenwerking beëindigen. Informatie over de partnerprogramma's zal beschikbaar zijn op de website van Korting.com.

U zal via e-mail op de hoogte gebracht worden van alle eventuele wijzigingen aan de partnerprogramma's, in het bijzonder wanneer een partner zijn partnerprogramma heeft beëindigd of de vergoedingsmodaliteiten heeft veranderd.

Korting.com behoudt zich het recht voor, de service van Korting.com te wijzigen, aan te passen, te veranderen of te beëindigen. U zal van alle dergelijke veranderingen in kennis worden gesteld per e-mail of via een aankondiging op de website van Korting.com. Indien u de veranderingen niet aanvaardt, moet u onmiddellijk ermee ophouden gebruik te maken van de service.

Verplichtingen van u

De persoon die zich inschrijft op de service van Korting.com en zich daardoor akkoord verklaart met deze overeenkomst, moet minimaal 18 jaar oud zijn.

Inschrijving van een niet-natuurlijke persoon of een persoon jonger dan 18 jaar zal nietig dan wel vernietigbaar zijn.

U garandeert dat de informatie die u aan Korting.com over uzelf wordt verstrekt, correct en volledig is en dat deze informatie overeenstemt met reële feiten. U moet Korting.com onmiddellijk in kennis stellen van alle wijzigingen aan de informatie.

Verplichtingen van Korting.com

Korting.com verbindt zich ertoe alle leads die door u in overeenstemming met de voorwaarden van de service verleend door Korting.com bij partners worden aangebracht, te controleren en te registreren.

Korting.com verbindt zich alle bedragen die krachtens deze overeenkomst aan u zijn verschuldigd, te ontvangen en te betalen, zodra het minimum vereist bedrag voor uitbetaling van 15 euro bereikt is.

Vergoeding

De voorwaarden betreffende de vergoeding voor elk partnerprogramma worden bekendgemaakt op de website van Korting.com en zullen te allen tijde van toepassing zijn.

Op het bedrag van de vergoeding, zoals bekendgemaakt op de website van Korting.com, zal geen BTW van toepassing zijn, aangezien enkel natuurlijke personen zich mogen inschrijven.

De aan u verschuldigde vergoedingen zullen per maand achteraf worden betaald, op voorwaarde dat u geldige leads heeft gegenereerd en dat aan Korting.com het volledige bedrag werd betaald door elke maatschappij op wiens partnerprogramma u heeft ingeschreven.

De vergoeding zal enkel worden betaald indien een maand voor de betaaldatum aan u een bedrag van minimaal 15 euro is verschuldigd en indien deze transacties door de partner aan Korting.com werden betaald. Een verschuldigd bedrag van minder dan 15 euro zal bij de volgende maand worden gevoegd en zal worden opgenomen in het bedrag dat op de volgende betaaldatum moet worden betaald, andermaal op voorwaarde dat het minimumbedrag van ten minste 15 euro is verschuldigd een maand voor die betaaldatum. Alle betalingen worden berekend over het totale aantal aankopen en leads dat wordt gegenereerd tot en met het einde van een maand voor de maand van betaling. Over samengetelde bedragen wordt geen interest vergoedt.

Niets in deze overeenkomst creëert of wordt geacht een partnership of betrekking van werkgever tot werknemer te creëren tussen Korting.com en u.

Betalingen aan u zullen rechtstreeks geschieden op uw bankrekening of via Paypal. U moet op de website van Korting.com specificeren hoe u wenst te worden betaald en bijzonderheden verstrekken over uw bankrekening (met inbegrip van de naam en het filiaal van de bank, de sort(eer) code van het filiaal en het rekeningnummer).

U bent verantwoordelijk voor de betalingen van alle eventuele belastingen en sociale lasten, die verschuldigd zijn op alle betalingen die door Korting.com aan u worden gedaan.

Aangezien Volo Media Ltd het meest aangewezen is om het uitbetalingsrapport op te maken en uit te reiken omdat Volo Media Ltd beter of eerder dan u de nodige gegevens kent, wordt een systeem van self-billing toegepast.  Volo Media Ltd en u opteren voor de impliciete (of zogenaamd stilzwijgend akkoord) procedure van aanvaarding. U heeft het recht om een uitbetalingsrapport te contesteren, mits schriftelijke kennisgeving per aangetekend schrijven, binnen een termijn van vijftien (15) dagen volgend op de creatiedatum van het uitbetalingsrapport. De uitbetalingsrapporten worden opgesteld volgens een opeenvolgend nummer intern aan Korting.com, zonder rekening te houden met de specifieke nummering van het boek voor uitgaande facturen van u. U dient inzake een overeenstemmingstabel bij te houden tussen de uitbetalingsrapporten van Korting.com en uw boek voor uitgaande facturen.

Het staat u vrij de uitbetaalde partnergelden naar eigen goeddunken te besteden.

Beperkingen van de aansprakelijkheid van Korting.com

Volo Media Ltd kan de prestaties van de service van Korting.com of van de links naar de website van partners niet garanderen noch waarborgen.

Volo Media Ltd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten en de schade die door u worden opgelopen en die voortvloeien uit deze overeenkomst, tenzij zij rechtstreeks worden veroorzaakt door de nalatigheid van Volo Media Ltd in het verlenen van zijn service. Volo Media Ltd zal in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse of gevolgschade en kosten die door u om welke reden ook worden opgelopen.

Volo Media Ltd zal niet aansprakelijk zijn voor gebreken in de service, onderbrekingen in de toegang tot de service, schendingen van de gegevens of verlies van gegevens die voorhanden zijn op het informatieverwerkingssysteem, gebreken in het beveiligingssysteem of virussen of andere schadelijke programmatuurcomponenten, die gebruikt worden voor de service van Volo Media Ltd of voor schade die door virussen of componenten wordt veroorzaakt aan u of uw computer. Volo Media Ltd zal niet aansprakelijk zijn voor vergissingen in de implementatie van de links op de website van u of voor de gespecificeerde functie van de links.

Volo Media Ltd zal niet aansprakelijk zijn indien maatschappijen die bij Volo Media Ltd partnerprogramma's hebben geregistreerd, hun door de programma's opgelegde verplichtingen niet nakomen en Volo Media Ltd zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de eventuele overeenkomsten die rechtstreeks tussen u en die maatschappijen zijn afgesloten.

Termijn en beëindiging

Deze overeenkomst wordt van kracht op het ogenblik dat u door inschrijving en/of aanmelding op de website Korting.com de overeenkomst aanvaardt en zal volledig van kracht blijven tot wanneer zij wordt beëindigd.

U bent ertoe gerechtigd deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang te beëindigen. Bij de beëindiging van deze overeenkomst moet u onmiddellijk ophouden de service te gebruiken.

Volo Media Ltd is ertoe gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen en/of u het gebruik van de service van Volo Media Ltd of van het partnerprogramma van een bepaalde maatschappij te ontzeggen indien:

U op enige manier bedrieglijk of wederrechtelijk handelt of indien u opzettelijk ongeldige aankopen of leads genereert of probeert te genereren, of indien u op enige andere manier een van de bepalingen van deze overeenkomst overtreedt.

U niet handelt overeenkomstig de wet.

U gedurende een periode van 1 jaar geen aankopen of leads heeft gegenereerd.

Wanneer deze overeenkomst wordt beëindigd, dient Volo Media Ltd via zijn website u daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en u dient onmiddellijk op te houden van de service gebruik te maken.

Deze overeenkomst vervalt onmiddellijk bij de beëindiging ervan en aan u moet geen vergoeding worden betaald voor het of de partnerprogramma's in kwestie.

Schadeloosstelling

U bent ertoe gehouden Volo Media Ltd te vrijwaren tegen alle schadeclaims wegens schade en andere eisen tot schadeloosstelling, die resulteren uit de inhoud van de website van u of enige onjuiste informatie die door u aan Volo Media Ltd wordt verstrekt. U bent eveneens ertoe gehouden Volo Media Ltd schadeloos te stellen voor alle andere schade of kosten die worden veroorzaakt door het ongepaste, nalatige of onrechtmatige gebruik van de service van Volo Media Ltd en door technische problemen of verlies van gegevens die door u worden veroorzaakt op de website van Volo Media Ltd of op enige website waarmee u via Volo Media Ltd is verbonden.

Overdracht van de overeenkomst

Het is u niet toegestaan uw rechten of verplichtingen krachtens deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of te verpanden aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Volo Media Ltd. U gaat ermee akkoord dat Volo Media Ltd zijn rechten en verplichtingen krachtens deze overeenkomst overdraagt en informatie over u, e-mail adres enz. onthult of verstrekt aan een derde.

Toestemming

U stemt ermee in dat uw naam wordt bekendgemaakt op de website van Volo Media Ltd en dat Volo Media Ltd nieuwsbrieven enz. stuurt naar uw e-mailadres en gebruik maakt van de informatie, die door u voor marketingdoeleinden wordt verstrekt.

Ondeelbaarheid

Indien een bepaling van deze overeenkomst of een gedeelte daarvan in enig opzicht ongeldig of onafdwingbaar is of wordt, komen de partijen overeen aan de overeenkomst elke noodzakelijke wijziging aan te brengen teneinde de belangen en doelstellingen van de partijen te realiseren, die ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst gelden.

Rechten van intellectuele eigendom

Volo Media Ltd bezit alle auteursrechten, handelsmerken, rechten van intellectuele eigendom, knowhow of alle andere rechten die verbonden zijn met de service of met de programmatuur die nodig is voor de service. U verkrijgt krachtens deze overeenkomst geen enkel recht of vergunning.

Geldende wetgeving

Deze overeenkomst zal worden geregeld door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Malta.

Laatste wijziging: 9 december 2012